Tanuljunk grafológiát!

Egy-egy ember viselkedési formája sokrétíen és árnyaltan megjelenik a papírlapon. Hogyan viszonyul saját magához, szíkebb és tágabb környezetéhez? Mennyire nyitott vagy zárkózott személyiség? Meg akarja-e változtatni a környezetét, vagy inkább alkalmazkodik hozzá? Megannyi fontos kérdés, amelyeket az írásból, többek között a kötési mód (a duktus) elemzésével, kielégítően meg lehet válaszolni.Az árkádos, a girlandos, a fonalas és a szöges kötési módok vizsgálhatók a kezdő, a vég- és a kötővonalak alakjában, valamint a betík megformálásában. A könnyebb érthetőség kedvéért elsősorban az m és az n betíkre figyelünk, amelyekben különösen pregnánsan megjelenik a magatartás.

Felül zárt, boltíves alakzatban tanuljuk meg az m és az n betík leírását. A sablontól való eltérés tizenkét éves kor körül kezdődik. Viszonylag kevesen maradnak meg a tiszta árkádos formánál, hanem inkább vegyítik azt a többi három modulációval. Az iskolai mintához felnőtt korban is ragaszkodóknak megfelel ez a biztonságkeresést jelképező forma, hiszen a boltív alatt ők maguk húzódnak meg, elzárkózva a külső hatások elől. Hagyománytisztelet, sőt arisztokratizmus rejlik az árkádos kötési módban. Magyar nemesek írtak így a XIX. században. Megfigyelhető, hogy az építészek többsége szintén megtartja a boltívet, amely jobban visszaadja egy ház alakját, mint a felül nyitott girland, vagy az ellaposodó fonál.

Az árkád létrehozásában meghatározóbb szerepük van a feszítőizmoknak, mint a girlandot formáló hajlítóizmoknak. Vagyis nagyobb erőkifejtést igényel az árkád leírása, mint a girland megformálása. Emiatt a boltívet preferálók komolyabb teljesítményre képesek, és általában jobban terhelhetők, mint a többiek. Teher alatt ugyan nő a pálma, jelesül megnyúlhatnak a törekvéseket kifejező felsőzónás szárak is, ám ezzel együtt fokozódik a feszültség mind az egyénben, mind az írásban.

Esetenként megfigyelhető a meghurkolt szárú árkád. E mögött a háttérből előbukkanó ember színlelt szívélyessége jelenik meg. Ennél gyakoribb alakzat az úgynevezett mélynyergí árkád, amikor a lefelé és a felfelé tartó szárak szinte összetapadnak. Magába zárkózó, töprengő ember írásában található meg, aki úgymond mellre szívja a problémákat. Amennyiben a mélynyergí girland szík írásban látható, akkor szorongásra gyanakodhatunk, és ez irányban vizsgálódunk tovább.

Az árkád
Hillary Clinton, amerikai külügyminiszter interneten hozzáférhető aláírásában két kifejlett árkád van. A harmadik árkád a családnév végén hullámossá modulálódik. Ez egyaránt lehet a gyors írás és a diplomáciai ügyesség jele – egy hosszabb szövegben való előfordulástól függően. Felhívom a figyelmet a felmagasított kezdőbetíkre. Bizony, hatalmas ambíció rejlik ebben a túlméretezett felső zónában. (Részletesebben az IPM ez év áprilisi számában foglalkoztam a felső, az alsó és a középzóna értelmezésével.)

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a Cohen–Wander szerzőpáros: Munkahelyi grafológia címí könyvéből idézem az árkád értékelését.

Az árkádos kötési mód értelmezése:
Pozitív esetben                               Negatív esetben
zárkózottság                                     tartózkodó
önállóság                                         számító
cselekvés előtt gondolkozás        mesterkélt
körültekintő megfontoltság           autokrata
biztonság iránti igény                     kétszíní
                                                           gőgös

A girlandos kötési mód
A felfelé nyitott alakzat, vagyis a girland befogadási készséget, mások gondjai iránti őszinte jóindulatot jelez. A hajlítóizmok által létrehozott csészealjban elengedettség, lazaság, kényelmesség, a konfliktusok kerülése tükröződik. A grafológusok által kedvelt írásjegyben a meghurkolt szárak már kevesebb dicséretet kapnak. Ilyenkor a szívélyességhez színlelés társulhat, ha azt más jelek is megerősítik. Az úgynevezett mélynyergí girland mélyen átélt érzésekről árulkodik, amelyeket az így író ember nehezen tud közvetíteni mások felé.

A girlandos kötési mód értelmezése:
Pozitív esetben                        Negatív esetben
alkalmazkodás                         határozatlan
szociabilitás                              befolyásolható
együttérzés                                könnyen indulatba hozható
spontaneitás                             túl könnyed
barátságosság                        
oldottság
jóindulat

A fonalas kötési mód
Ebben a formációban a hullámos és a vonalas modulációk fordulnak elő. A hullámos kivitelben valójában egy betín belül valósul meg az árkád – girland váltakozás. Az így író ember fokozottan hajlékony, változékony, alkalmazkodó személyiség, aki a nyit és zár taktikát különösen ügyesen tudja alkalmazni a másokkal való érintkezésben. Az empátiakészség mellett az instabil elem valamilyen formában mindig jelen van. Az úgynevezett kígyó duktusról, vagy más grafológiai iskolákban használt elnevezés szerint a kettős ívelésről, még szükséges említést tenni. Ezekben az esetekben az egy betín belüli árkád – girland váltakozás – a kígyó tekergőzéséhez hasonlóan – különösen szabályosan jelenik meg. Az alkalmazkodás legmagasabb fokáról, kompromisszumkész diplomáciai ügyességről van szó, amely kedvezőtlen esetben elvtelen, gerinctelen magatartásba torkollhat.

A fonalas kötési mód másik, vonalas formája született szerepjátszót testesít meg, aki nem a sablonos magatartásminták pályáján halad. Lehet születetten tehetséges, sőt zseniális ember, de idegesség, kimerültség, csalódottság is kifejeződhet ezekben a formákban. Az is előfordul, hogy a duktor nem vállalja önmagát, a kapcsolatait, az eszményeit, és lenézi a világot. Egyáltalán nem irigylésre méltó feladat egy fonalasodó írás kiértékelése. A szóvégi fonalakat ugyan a gyors írás jelének tekinthetjük, de mit lehet kezdeni a szavak belsejében képződő vonalakkal?

A fonalas kötési mód értelmezése:
Pozitív esetben                        Negatív esetben
sokoldalúság                            a jellem hiánya
tehetség                                     befolyásolható
megértés                                   gerinctelen
alkalmazkodás                          lelkiismeretlen
jó emberismeret                       mesterkélt
ügyesség                                   kétszíní
                                                     várokozó állásponton van
                                                     instabil

Szöges kötési mód
A szög kialakítása nagyobb energiát igényel, mint a kerekded formák képzése. Itt ugyanis arról van szó, hogy a sarkon egy szempillantásnyi időre megáll a toll, és a duktornak (az írást adó személynek) akarnia kell az újbóli megindulást, és döntenie kell a továbbhaladás irányáról. Kerekítéskor az írásmozdulat gördülékeny pályát követ, és sem akaratra, sem választásra nincs szükség a továbbjutáshoz.
 
Maga az iskolai sablon is tartalmaz szöges elemeket. Az elemzendő feladat az, hogy a tanultakon kívül szögesedik-e az írás, méghozzá olyan helyeken, ahol a kerekded forma van előírva. Egy másik szempontból az is vizsgálandó, hogy a duktor elkerüli-e a szöget, és helyette gömbölyí alakzatot formál. A szögképzést és a szögkerülést érdemes megszámolni, magas százalékos arányuk fontos jelentést hordoz.

Kedvező értelemben a szög vállalkozó kedvet, harcra készséget jelez. A duktor kész az akadályok leküzdésére, kitartó, fegyelmezett, sőt fanatikus munkavégzésre. &#336 az, aki nem veszi ki a szabadságát, hanem helyette a világ megváltásán fáradozik. Előbb vagy utóbb konfliktusba kerül környezetével, és saját magával, hiszen nem ismeri a bölcs kompromisszumok előnyét. Feketén vagy fehéren lát mindent ez az agresszív, kemény, makacs ember. A sacré coeur írásmód a szögesedés szélsőséges példája. Itt a tökéletességre való törekvés jelenik meg, amely minden egyénit igyekszik kiiktatni az írásból.

A szöges kötési mód értelmezése:
Pozitív esetben                        Negatív esetben
stabilitás                                    kemény
férfiasság                                  könyörtelen
határozottság                            arrogáns
fegyelmezettség                       merev, nehezen változtat   
döntőképesség                        alkalmazkodásra képtelen
nyíltság, egyenesség              önfejí
energikusság                            tapintatlan

A tárgyalt tiszta típusok mellett gyakran lehet találkozni a vegyes duktussal. A már említett árkád – girland váltakozása ellentétes viselkedési minták, más-más tapasztalatok hatására alakul ki. Az árkádosan és szögesen író ember magából indul ki, és akaratos. Képtelen az empátiára és a relaxációra. A vaskezí, intelligens ember, például Bismarck írása is ilyen. Az árkádos és a fonalas kötési módot vegyítő egyén elzárkózó és taktikus alkat, aki a háttérben meghúzódva, csapdát állít másoknak. Egyszerísített, magas formátumú írásban azonban nem szabad személyiségvonásnak tekinteni.

A szöges – fonalas duktusnál szó lehet olyan akaratos emberről, aki jelenleg energiavesztett állapotban van. Ilyenkor érdemes további szövegeket is bevonni az elemzésbe. A szöges – girlandos kötési mód az „érted bántalak” típust testesíti meg. Jóindulatú, nyitottságra hajló egyénről van szó, aki kemény követelményeket támaszt. Egy mélyen megbántott ember harciassága is megjelenhet ilyen módon. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a többi írássajátosság és az egészleges kép ismeretében lehet meghatározni a tényleges tartalmat.

Nem is olyan ritkán lehet találkozni mind a négy kötési mód együttes előfordulásával. Sokoldalú, érdekes személyiséggel van dolgunk, aki mellett egy percig sem lehet unatkozni. Persze győzzük elviselni a szeszélyeit, a változékonyságát, ha ez a négyféle viselkedési mód egy alacsony színvonalú írásban jelenik meg.§

  •  A kötöttségről és a kötetlenségről lesz szó. A betíket összekapcsolók kötődnek másokhoz, és ráadásul jól látják az események közötti összefüggéseket. A kötetlenül írók viszont szilárdan megállnak a saját lábukon, és fogékonyak a részletekre. Vajon &Oumln melyik típushoz tartozik, vagy mind a két tulajdonságegyüttest birtokolja?