Az orvoslás tévedései 3. rész – Megfigyelés és kí­sérlet

Az előző részekben láttuk, hogy miért jó ötlet szisztematikus empirikus módszerekkel megvizsgálni például azt, hogy a légszennyezettség okoz-e mentális betegségeket: begyűjtünk tényadatokat a légszennyezettségről és a mentális megbetegedésekről, mégpedig szisztematikusan, majd ezeket elemezzük. Azt is láttuk, hogy mindeközben óvatosan kell eljárnunk: az, hogy a szennyezettebb területeken több a megbetegedés, még egyáltalán nem jelenti azt, hogy bizonyosan a szennyezés a ludas. De a legfontosabb kérdésre még mindig nem válaszoltunk: végül is mit tegyünk?

A sorozat előző része itt olvasható.

 

.” href=”galeria.php?cid=147″>

Idézzük fel az empirikus vizsgálatok tételmondatát: egy vizsgált tényezoÌ‹ akkor van okozati összefüggésben a végponttal, ha a kizárólag abban a tényezőben eltéroÌ‹ csoportok eltérnek a végpontban, mégpedig olyan mértékben, ami már nem tudható be a véletlen ingadozásnak.

Azt is láttuk, hogy az egyik legalapvetőbb csapda a “csak” szóban van elrejtve: a naiv vizsgálati módszerek, például amikor összehasonlí­tjuk a szennyezettebb és a kevésbé szennyezett területeken a mentális betegségek előfordulását, nem garantálják, hogy az összehasonlí­tott csoportok csak a csoportképzés szempontjában, jelen esetben a légszennyezettségben fognak eltérni. Mi van, ha a szennyezettebb területen élők kevésbé tehetősek, í­gy kevésbé egészségesen táplálkoznak, kevésbé vesznek részt a szülés előtti gondozásban, és í­gy tovább. Innentől kezdve, ha találunk is különbséget a mentális betegségek előfordulásában, nem tudhatjuk, hogy az mitől van: a vizsgált különbség (légszennyezettség) miatt, a vizsgált különbséggel automatikusan együtt járó egyéb eltérések (táplálkozás, szülés előtti gondozás) miatt, vagy ezek valamilyen keveréke miatt? Ez volt a confounding problémája. egy aranyérmes megoldás Mit tudunk tenni?

Törekedni sokféleképp lehet arra, hogy a csoportok csak a vizsgált tényezőben térjenek el, de biztosan elérni csak egyféleképpen. Tulajdonképpen az a meglepő, hogy a megoldás milyen későn merült fel. 1931-ben a michigani William H. Maybury Tüdőszanatórium orvosa, James Burns Amberson ki akarta derí­teni, mégpedig empirikusan, hogy egy sanocrysin nevű szervetlen aranyvegyület gyógyí­tja-e a tbc-t (elég sok í­rás született ennek lehetőségéről akkoriban). Az ugyebár nem jó megoldás, hogy összehasonlí­tjuk a gyógyszert kapó és gyógyszert nem kapó betegek gyógyulását, hiszen mi van, ha ők másban is eltérnek a gyógyszerben részesülés tényén túl? Mi van, ha a gyógyszert inkább kapták a fiatalok (vagy pont az idősek), inkább kapták a férfiak vagy a nők, inkább kapták a több vagy kevesebb társbetegséggel rendelkezők. Ez jelen esetben a legkevésbé sem elméleti spekuláció, nagyon is könnyen lehet, hogy egy új, még nem jól ismert kezelést a jobb állapotú és í­gy egyúttal legjobb gyógyhajlamú betegeknek í­rnak fel inkább az orvosok. Tehát a gyógyszert kapó és nem kapó csoportok ilyen összehasonlí­tása teljesen félrevezető lehet belefutottunk a confounding problémájába. Amberson és munkatársai egy huszárvágással megoldották a problémát: pénzfeldobással döntötték el, hogy ki kapjon sanocrysint! És ezt most nem irodalmi fordulatként mondom, hanem a szó szoros értelmében: Amberson konkrétan feldobott egy pénzérmét, és az alapján adott sanocrysint vagy egyszerű desztillált vizet a betegeknek, hogy fejt vagy í­rást kapott, ezt pontosan dokumentálta is a cikkében. Még arról is gondoskodott, hogy a két szer külsőleg ne legyen megkülönböztethető, és hogy a dobás eredményéről ne tudjon a beteg, csak két orvos és a beadó nővér. (Cikksorozatunk későbbi részeiben erre majd azt fogjuk mondani: egyszeresen vak, placebokontrollált kutatást hajtott végre.) És ennyi.

.” href=”galeria.php?cid=147″>
James Burns Amberson (1890-1979)

Ezzel, a történelemben először, megoldódott a confounding problémája. Majd látni fogjuk, hogy
az ismert confounderek kiszűrésére
lesz módunk: ha eszünkbe jut, hogy a gyógyszert inkább fiatalabbak vagy inkább férfiak kapják, és ezért feljegyezzük nemcsak a gyógyszerben részesülés tényét, hanem azt is, hogy az alany
milyen idős és mi a neme, akkor ezeket mint zavaró tényezőket ki fogjuk tudni szűrni. De ennek minimális feltétele, hogy eszünkbe jusson,
hogy mik a confounderek, és le is tudjuk őket mérni (egy olyannál, mint a “szocioökonómiai státusz”, ez utóbbi
sem nyilvánvaló). Amberson megoldásában, amit az orvosi irodalomban randomizációnak szokás nevezni, az
a zseniális, hogy minden confoundert
kiszűr, azokat is, amelyeket nem tudunk feljegyezni, sőt azokat is, amelyek eszünkbe sem jutnak! Tegyük fel
például, hogy kiderül, hogy a kék szeműeknek az orvosok inkább adnak sanocrysint, és a kék szem egyúttal növeli a tbc-ből való gyógyhajlamot. Ez csúnyán tönkretenné az összes vizsgálatot, hiszen ki gondolna arra, hogy a szemszí­nt is fel kell jegyezni, de vegyük észre, hogy mert ez a lényeg Amberson módszere még ekkor is működik! Hiszen a pénzfeldobás révén a kék szeműek arányában sem lesz szisztematikus különbség a két csoport között. Ugyanúgy, mint ahogy nem lesz szisztematikus különbség a nemi összetételben, az életkori összetételben, és egyáltalán: semmilyen szempontban sem! Úgy is mondhatjuk, hogy a randomizáció kiszűri, ráadásul automatikusan kiszűri mind a végtelen számú potenciális confoundert.

Ez a randomizált kutatások hihetetlen nagy előnye. Ez a kiszűrés természetesen nem azt jelenti, hogy biztosan minden szempont tökéletesen kiegyensúlyozott lesz a csoportok között. A pénzfeldobás szeszélye folytán előfordulhat, hogy puszta véletlenségből több kék szemű lesz az egyik csoportban, de be lehet látni, hogy mivel ez csak a véletlen szeszélye folytán állt elő, í­gy nem befolyásolja a fenti állí­tásokat. Megfigyelés és kí­sérlet Amberson módszerének egy roppant fontos jellemzője van: befolyásolnunk kell hozzá, hogy ki kap gyógyszert (expozí­ciót). Azokat az orvosi vizsgálatokat, ahol a kutatók aktí­van befolyásolják az expozí­ciót, kí­sérletes vizsgálatnak, azokat, ahol csak passzí­van feljegyzik, hogy mi történt, de nem befolyásolják azt, megfigyeléses vizsgálatnak szokás nevezni. Mint korábban is láttuk, a kí­sérletek története messzire nyúlik vissza. Kí­sérlet volt az is, amit James Lind végrehajtott a skorbut gyógyí­tásának vizsgálatára csak épp nem randomizált kí­sérlet. Az ilyenek problémája az, hogy mindig ott van a lehetőség, hogy az orvos, akár teljesen tudattalanul is, de célirányosan befolyásolja, hogy ki melyik csoportba kerül; például erősen hisz abban, hogy a citrusfélék jót tesznek, ezértlehet,hogyegyáltalánnemtudatosan,de a legenyhébb eseteket rakja a citrusfélékkel kezelt csoportba (vagy pont fordí­tva).

Ezt már a 19. század végére felismerték, ezért akkorra divatba jöttek az úgynevezett “váltakozó besorolású” kutatások, ami azt jelentette, hogy minden második beteg kapta meg a vizsgált gyógyszert, minden második nem. Ez már egészen közel van a randomizált vizsgálatokhoz (az csak nem befolyásolja a gyógyulásomat, hogy páratlan sorszámú beteg voltam-e aznap a kórházban), de valójában még itt is jelentkezhet az előbbi probléma: sokszor leí­rták például, hogy az orvosoknak megesett a szí­vük egy betegen, ezért igyekeztek úgy rendezni az ellátást, hogy a kezelt csoportba kerülhessen. Ez nyilvánvalóan elrontotta a dolgot, ha mondjuk a legrosszabb állapotú betegeknél került erre a leggyakrabban sor. Éppen ezért a váltakozó besorolás helyét a 20. század közepe felé átvette a randomizált besorolás, különösen, hogy a hí­res statisztikus Ronald Fisher ennek az elméletét is kidolgozta, egyébként már Amberson orvosi alkalmazása előtt. Látható tehát, hogy a kí­sérletes vizsgálatok hihetetlenül nagy és roppant fontos előnye, hogy elvileg mentesek tudnak lenni a confoundingtól. (Gyakorlatilag persze nem feltétlenül: kí­sérletet is lehet rosszul csinálni erről később még sok szó lesz.) A megfigyeléses vizsgálatoknál viszont, bármennyire is óvatosan járunk el, mindig a fejünk fölött lebeg Damoklész kardjaként a confounding: biztos, hogy minden tényező, amiben az összehasonlí­tott csoportok eltérnek az összehasonlí­tás tárgyán kí­vül eszünkbe jutott? Biztos, hogy mindegyiket tudjuk mérni? Biztos, hogy mindegyiket jól ki tudjuk szűrni? Mindezeket látva adja magát a kérdés: akkor miért nem csinálunk mindig kí­sérletet?

Erre a kérdésre vannak nyilvánvaló és kevésbé nyilvánvaló válaszok. A legnyilvánvalóbb, hogy bizonyos helyzetekben egyszerűen lehetetlen: valószí­nűleg apróbb nehézségeink támadnának a kutatásetikai bizottság előtt egy olyan kutatási tervvel, amelyben szülő nőket randomizáltan akarunk “császármetszetni” függetlenül attól, hogy szükségük van-e rá azért, hogy kiderí­tsük, hogy a császármetszés okoz-e cukorbetegséget (pedig módszertani szempontból ez lenne a legjobb). Hasonlóan nehéz embereket randomizáltan légszennyezett és kevésbé légszennyezett területre költöztetni, csak hogy visszatérjünk az eredeti példánkra. Ilyen esetekben mindenképp maradnak a megfigyeléses vizsgálatok, azok minden bajával együtt is. Az érdekes azonban az, hogy néha akkor is csinálunk megfigyeléses vizsgálatot, ha lehetne kí­sérletet is (vagy akár ténylegesen végeztek is kí­sérlet). Ez is mutatja, hogy a kí­sérleteknek más hátrányaik is vannak, túl azon, hogy drágák, időés szervezésigényesek. Az egyik probléma, hogy a kí­sérletekben, épp az emlí­tett szervezésigény miatt, korlátozott a bevonható betegek köre.

A néhány ezer fős kí­sérlet a legtöbb területen már nagynak számí­t, a tí­zezer fő pedig már nagyon nagynak, egy ennél is nagyobb kí­sérletet pedig csak extrém nehezen lehet megszervezni. (Ebből adódóan nagyon kevés ilyenre van példa. Az utóbbi idők legnagyobb orvosi kí­sérlete, melyben minden egyes alany egyénileg randomizálásra került, a CAPITA-kutatás volt, melyben azt vizsgálták, hogy egy pneumococcus elleni oltás tényleg csökkenti-e a pneumococcus okozta tüdőgyulladások előfordulását 65 év felett. Elképesztő számú alanyt, 85 ezer főt vontak be, ehhez két év és 101 központ kellett, megszámlálhatatlan közreműködővel; sejthetőleg százmillió dolláros nagyságrendbe került ez az egyetlen kí­sérlet.) Hogy ez miért fontos?

Azért, mert a nem elegendően nagy mintanagyság korlátozza, hogy milyen nagyságú hatást tudunk észrevenni, legyen szó akár kí­vánt hatásról, akár mellékhatásról, ha például egy gyógyszerről beszélünk. Ha kicsi a mintanagyság, akkor egy kis javulást vagy egy ritkán jelentkező mellékhatást nincs sok esélyünk észrevenni. Pontosan az előbbi a magyarázat a CAPITA esetére is: a pneumococcus okozta tüdőgyulladás nem fordul elő sűrűn, í­gy az oltás, legyen bármilyen hatásos is, “darabra” csak kevéssel tudja csökkenteni a tüdőgyulladások számát. És csakugyan: még a 85 ezer alany is csak arra volt elég, hogy összesen kevesebb mint 200 a vizsgálat szempontjából fontos tí­pusú tüdőgyulladás előforduljon. De ugyanez a helyzet a mellékhatások terén is: ha egy mellékhatás csak minden 10 ezredik embert érinti, akkor minden matematikai indoklás nélkül is érezhető, hogy egy 5 ezer fős kutatásban esélyünk sem lesz észrevenni, pedig ez egyáltalán nem kis kí­sérlet. Megfigyeléses vizsgálatokkal ezzel szemben összehasonlí­thatatlanul könnyebben elérhető ilyen vagy akí r ennél is nagyobb mintanagysí g.

Gondoljunk arra, hogy a megfigyeléses vizsgí lat sok esetben úgy néz ki, hogy adatbí zisokból kérdezünk le alanyainkra vonatkozó informí ciókat itt a kutatí s tehí t nem azt jelenti, hogy fizikailag alanyokat kell kezelnünk, hanem azt, hogy a szí mí­tógép előtt ücsörögve lekérdezéseket kell í­rogatnunk. A kettő bonyolultsí gí t nem lehet egy napon emlí­teni! én magam is harmincéves adjunktusként, két kutatótí rsammal részt vettem olyan vizsgí latban, melyben néhí ny hónap alatt, és nulla finanszí­rozí ssal, 400 ezer magyar beteg adatait dolgoztuk fel a CAPITA esetében kutatók és segéderők ezreire és évekre volt szükség, meg mellesleg anynyi pénzre, mint a Semmelweis Egyetem éves költségvetése, hogy 85 ezer alanyt össze tudjanak szedni. A mí sik, előbbihez hasonló gyökerű probléma a kí­sérletekkel, hogy abban is korlí tozottak, hogy mennyi ideig lehetséges az alanyok utí nkövetése. A gyakorlatban néhí ny hónap vagy legfeljebb néhí ny év érhető el, de az alanyok kihullí sa a vizsgí latból nem megy el a következő vizitre, mert elfelejti, elköltözik, elveszti az érdeklődését mí r ekkor is í ltalí ban igen nagy probléma. Ennél hosszabb kí­sérlet lényegében kivitelezhetetlen, vagy csak a legelemibb adatok (példí ul: életben van-e egyí ltalí n még az alany) gyűjthetőek be.

Vilí gos, hogy ez miért gond: amí­g a kevés alany azt limití lja, hogy milyen nagysí gú hatí st tudunk észrevenni, addig a rövid utí nkövetés azt korlí tozza, hogy mennyi idő alatt kialakuló hatí st legyen az akí r kí­ví nt hatí s, akí r mellékhatí s tudunk észrevenni. Szinte esélytelen, példí nak okí ért, kí­sérlettel eldönteni, hogy egy gyermekkori tí plí lkozí si szokí s vagy orvosi beavatkozí s okozhat-e tipikusan időskorban, vagy akí r felnőttkorban jelentkező betegséget. De itt is elmondható: megfigyeléses vizsgí latokkal nem feltétlenül reménytelen a helyzet, hiszen adatbí zisokból sokszor akí r több évtizedes í tfogí sú adatok is könnyen kigyűjthetők. A harmadik lehetséges probléma a kí­sérletekkel, hogy a kí­sérletben részt vevő alanyok még a legjóhiszeműbb tervezés esetén is szükségképp elég specií lis, “steril” populí ciót jelentenek, mí r pusztí n abból is adódóan, hogy hogyan verbuválják ezeket az alanyokat. Ez mindig felveti azt a kérdést, hogy találjunk bármit is a kí­sérlet alanyai körében, az vajon mennyire vonatkoztatható az összes alanyra? Megfigyeléses vizsgálatoknál ez a probléma sokkal kevésbé jelentkezik: gyakran akár az összes alany is bevonható a vizsgálatba, í­gy aztán egész biztos nincs probléma az összes alanyra vonatkoztatással.

E kérdésre később még visszatérünk. A jó, a rossz, és a közepesnél némileg gyengébben jó Összességében véve tehát a legfontosabb megállapí­tás, hogy nem lehet olyat mondani, hogy a kí­sérlet és a megfigyelés közül az egyik “jó”, a másik meg “rossz”. Mindkettőnek jellemző előnyei és hátrányai vannak, í­gy az, hogy melyik a szerencsés választás, mindig a konkrét kérdéstől függ: van, ahol az egyik, van, ahol a másik, a kérdés az, hogy az adott problémának mik a jellemzői. Az előbbi pontban mondottakat szem előtt tartva nagy vonalakban már mi is tudunk választani! A “nincs jó meg rossz” a fentinél általánosabban is igaz. Minden kutatásnak vannak hibaforrásai. Egy ilyet már láttunk is, a confoundingot, a későbbiekben még többet meg fogunk ismerni. Bizonyos kutatásokban több vagy komolyabb súlyú hibaforrás van, másokban kevesebb. Van egy szó, amit nagyon szeretek erre: a bizonyí­tóerő. Kifejezi, hogy a tanulmányok ilyen értelemben vett értéke nem bináris, mint azt néhányan hajlamosak gondolni: nagyon ritkán van olyan, hogy egy kutatás “tökéletes” (és í­gy ami abban olvasható, az úgy van és pont), vagy hogy “teljesen hasznavehetetlen” (ezért bármi is olvasható benne, semmit nem jelent).

A valóságban ez egy folytonos skála: arról, hogy a szennyezettebb területeken több mentálisan beteg gyermek él, sem mondható, hogy semmit sem jelent (a confounding miatt) csak épp borzasztóan alacsony a bizonyí­tóereje arra nézve, hogy a légszennyezettség mentális betegséget okoz. Jót tesz-e a repülőgépből való kiesésnél, ha van nálunk ejtőernyő? Valójában tehát nincs éles határvonal kí­sérletes és megfigyeléses bizonyí­ték között; minden kutatást a saját erényei és korlátai alapján kell értékelni. Ezt legékesebben az bizonyí­tja, hogy a különböző bizonyí­tékok “egy ligában játszanak”, már olyan értelemben, hogy lehet, hogy az általánosságban gyengébbnek tekintett bizonyí­tékok például megfigyeléses vizsgálatok képesek lehetnek kiváltani a kí­sérletes bizonyí­tékokat. Kipróbálta-e bárki, hogy vakbélgyulladásban a vakbélműtét
hatásos beavatkozás-e a semmittevéshez képest? Meglepődnék.

Pedig borzasztó egyszerű volna! Csak
 fogni kellene 200 vakbélgyulladásos beteget, véletlenszerűen 100at megműteni, és megvárni, amí­g
 99 gyógyultan hazamegy (nem
100-at mondtam, mert legyen a
 műtétnek is valamicske kockázata), 100-zal nem csinálni semmit,
és megvárni, amí­g 99 is az intenzí­v osztályra kerül perforált vakbéllel (nem 100-at mondtam, mert
azért spontán is lehessen meggyógyulni), és voilá , meg is van az 
igen magas bizonyí­tóerejű bizonyí­tékunk a vakbélműtét hatásosságára! Egész érthetetlen módon nem
tudok róla, hogy ezt bárki megcsinálta volna. Vagy mondjuk kipróbálta-e bárki randomizált kí­sérletben, hogy ha nagy magasságban kiesünk egy repülőgépből, akkor jót
tesz-e, ha van nálunk ejtőernyő?
Bocsánat, ez utóbbi kérdésre lehet pontos választ adni: Smith és
szerzőtársa 2003-as cikkükben -
a neves orvosi folyóirat, a British
Medical Journal karácsonyi különszámában jelent meg nagyon alapos irodalomkutatást végeztek a témában. Pontosan definiálták az expozí­ciót (ejtőernyővel rendelkezés
szabadesés esetén) és a végpontot (halál vagy komoly trauma a traumatológiában általánosan használatos ISS sérüléssúlyossági pontszám 15-nél nagyobb fellépése a földbe csapódáskor), rendkí­vül átfogó, több adatbázisra kiterjedő, pontosan dokumentált irodalomkeresést végeztek, majd arra a megdöbbentő eredményre jutottak, hogy elképesztő módon egyetlenegy vizsgálat sem volt, melyben embereket repülőgépből dobáltak volna ki, randomizáltan ellátva őket ejtőernyővel, és vizsgálva a végpontot!

Azaz, mondják a szerzők nyilván a kí­sérletek mindenekfeletti mivoltát hirdetőkön gúnyolódva -, igazából nem tudhatjuk, hogy jót tesz-e, ha van nálunk ejtőernyő, ha kiesünk egy repülőgépből. A másik dolog, amit mindig észben kell tartani: ha el kell döntenünk egy kérdést, akkor természetesen az összes rendelkezésre álló bizonyí­tékot fel kell használnunk. A második kifejezés, amit nagyon szeretek: a “bizonyí­tékok összessége” szemlélet. Nem lehet kiragadni egy konkrét kutatást, különösen, ha rengeteg készült a számunkra érdekes kérdés vizsgálatára. Márpedig egy sor ilyen témakör van; ezekben az esetekben az, hogy egy konkrét kutatás mit talált, nem sokat jelent. Szoktam mondani, hogy számos kérdés esetében, ha kapok öt percet és egy számí­tógépet internetkapcsolattal, akkor legalább egy kutatást minden állí­tásra és az ellenkezőjére is találok. El kell tehát felejteni az olyan szalagcí­meket, hogy “A legújabb kutatás bizonyí­totta, hogy” nem az az érdekes, hogy a legújabb mit bizonyí­tott, hanem az, hogy összességében mit bizonyí­tanak a kutatások. Hasonlóan félrevezetések alapjai lehetnek az olyan mondatok noha elsőre nagyon tudományosnak látszódnak -, miszerint “ez tehát ilyen hatást okoz (Doe, 2016)” (különösen laikusok megtévesztésére alkalmas ez, akik hajlamosak azt gondolni, hogy mivel ez egy ilyen komolyan kinéző, tudományos hivatkozással ellátott állí­tás, akkor í­gy kell legyen ha egyszer itt az alátámasztó kutatás). Valójában azonban ez nem sokat jelent, még ha Doe tényleg ezt is találta, azonban 20 másik kutatás meg az ellenkezőjét.
Láttuk tehát, hogy ha a kérdésünk vizsgálatára tudunk kí­sérletet végezni (azaz tudjuk aktí­van befolyásolni az expozí­ciót), akkor jó helyzetben vagyunk, mert tudunk randomizálni, és innentől elég egyenes az út: a csoportok közti különbség ez esetben tényleg biztosan a vizsgált expozí­ciónak és ezen felül legfeljebb a véletlen ingadozásnak tudható be. Néha azonban ez nem célszerű vagy lehetetlen mint épp a légszennyezéses példánkban is. Erről eddig annyit mondtunk, hogy ez esetben, ha eszünkbe jut, hogy mik a confounderek, és le tudjuk őket mérni, akkor valamilyen módon ki lehet szűrni a hatásukat hiába megfigyelésesek az adataink.

A sorozat következő része itt olvasható.