Az orvoslás tévedései 5. rész – A véletlen szerepe az orvosi vizsgálatok kiértékelésében

Az előző részekben lényegében teljesen végigvettük az orvosi megismerés módszereit. Láttuk, hogy ha kí­váncsiak vagyunk arra, hogy egy tényező bí­r-e valamilyen egészségügyi hatással, akkor végezhetünk kí­sérletet és megfigyelést, és alaposan körbejártuk azt, hogy ez utóbbi esetében mire kell figyelni. Van azonban egy tényező, ami mind a megfigyeléseket, mind a kí­sérleteket érinti, de eddig még egyáltalán nem ejtettünk róla szót.

Az előző rész itt olvasható.

Emlékezzünk vissza a tételmondatunkra: az expozí­ció akkor van okozati összefüggésben a végponttal, ha a csak az expozí­cióban eltérő csoportok eltérnek a végpontban, mégpedig olyan mértékben, ami már nem tudható be a véletlen ingadozásnak. Ennek az első felét alaposan kiveséztük (különös tekintettel a “csak” szóra), de a második felével még adósak vagyunk. Egyáltalán mit értünk e véletlen ingadozás alatt?

A véletlenség problémája abból fakad, hogy a biológiában a dolgok általában nem determinisztikusak. Mi az, hogy “nem determinisztikus”? Az, hogy a gyógyszerrel kezeltek nem fognak 100%-ban meggyógyulni, és hasonlóan, kezelés nélkül sem fog 100% belehalni a betegségbe. Ha ez í­gy lenne, akkor semmiféle problémánk nem lenne a véletlenséggel: ha tudunk kí­sérletet csinálni, akkor összesen két beteg bevonásával biztos választ kaphatnánk a gyógyszer működőképességéről. Az egyik – véletlenszerűen kiválasztott – beteget kezeljük a gyógyszerrel, a másikat nem: ha a kezelt beteg meggyógyul és a nem kezelt meghal, akkor a gyógyszer biztosan hatott, minden más esetben a gyógyszer biztosan hatástalan (vagy kifejezetten káros). Abban a pillanatban azonban, hogy ez nem í­gy van, gondban leszünk a két betegünkkel.

Mondjuk, hogy a kí­sérletünkben mindkettő meghal, kijelenthetjük-e ekkor, hogy a gyógyszer hatástalan? Nem! Tegyük fel, hogy kezelés nélkül 99% hal meg, kezeléssel 1%, azaz igencsak hatásos a szer. Ekkor 99% valószí­nűsége van annak, hogy a nem kezelt beteg meghal, mivel nem kezeltük, és 1% valószí­nűsége, hogy a kezelt beteg meghal, annak ellenére, hogy kezeltük. Hogy kézzelfoghatóvá tegyük ezeket a valószí­nűségeket, gondolatkí­sérletként képzeljük el, hogy 10 000-szer elvégezzük ezt a kí­sérletet. Ekkor várhatóan 10 000*99%=9900 esetben meghal a nem kezelt beteg. Mivel a két beteg sorsa értelemszerűen teljesen független egymástól, ezért ezen a 9900 eseten belül is 1% lesz azon esetek aránya, amikor a kezelt beteg meghal. Ez 9900*1%=99 eset – ennyiszer fordul elő, hogy a nem kezelt és a kezelt beteg egyaránt meghal (miközben a kezelés roppant hatásos volt!). Mivel erre 10 000 esetből került sor, í­gy 99/10 000 = 0,99% ennek a valószí­nűsége. Összefoglalva: hiába volt majdnem biztos, hogy kezelés nélkül meghal a beteg, és majdnem biztos, hogy kezeléssel nem hal meg, már ez a “majdnem” is elég volt ahhoz, hogy többé ne tudjunk biztos állí­tást tenni. Biztosan nem mondhatjuk mindkét beteg halálát látva, hogy a gyógyszer nem hat! Hiszen láttuk, ha hat, akkor is előfordulhat – még ha csak szűk 1% valószí­nűséggel is -, hogy mégis meghal mindkettő. A két halálozás tehát nem jelenti biztosan azt, hogy nem hatott a gyógyszer. Ha ráadásul nem is ennyire hatásos a kezelés, akkor ez a valószí­nűség jóval nagyobb is lehet: ha 10% és 90% a két halálozási arány, akkor már 9% valószí­nűsége van annak, hogy mindkét beteg meghal (ellenőrizzük a számot!), noha a kezelés továbbra is hatásos.

A dolog fordí­tva is igaz: ha azt látjuk, hogy a kezelt túlélt, a nem kezelt meghalt, mondhatjuk-e, hogy a kezelés biztosan hat? Nem! Ha kezeléssel és kezelés nélkül is 50% a halálozási kockázat (tehát a kezelésnek a világon semmi hatása nincs), akkor is lehet, hogy túlél a kezelt beteg, és meghal a nem kezelt. Az előzőek ismeretében ennek a valószí­nűségét is könnyedén ki tudjuk számolni: 10 000 esetből várhatóan 5000-szer fog túlélni a kezelt beteg, ezen belül 2500-szor fog meghalni a nem kezelt – összességében tehát 25% a valószí­nűsége, hogy bár a gyógyszer egyáltalán nem hat, mi mégis azt tapasztaljuk, hogy a kezelt alany túlélt, a nem kezelt pedig meghalt. Ugyanaz történik, mint az előbbi esetben: megint csak nem tehetünk biztos kijelentést! Hiába halt meg a nem kezelt beteg és élt túl a kezelt, ennek hátterében lehet az is, hogy nincs hatása a kezelésnek, tehát megint csak biztosan nem mondhatjuk azt, hogy hatott a gyógyszer.

A véletlen ingadozás átka

A probléma két szóval: véletlen ingadozás. Az a megfogalmazás, hogy “a beteg adott körülmények között 99% valószí­nűséggel” hal meg, véletlen ingadozást jelent: 100 beteget kitéve ezeknek a körülményeknek a halálozások száma 0 és 100 között bárhol lehet (persze nem ugyanolyan valószí­nűséggel, például, ahogy érezhető is, a legvalószí­nűbb a 99 halálozás lesz – de sem a 0 halálozásnak, sem a 100-nak nem nulla a valószí­nűsége!). Pontosan ugyanúgy, mint ahogy egy szabályos pénzérmét feldobva sem biztos, hogy pont 50 fejet és 50 í­rást kapunk.

Amikor az előbb úgy fogalmaztunk, hogy “hat a gyógyszer, mégis meghalt mindkét alany”, vagy “nem hat a gyógyszer, mégis túlélt a kezelt, és meghalt a kezelés nélküli”, akkor bátran hozzátehettük volna, hogy “pusztán a véletlen ingadozás szeszélye folytán”. Mert itt csak­ugyan erről van szó: nincsen semmi csalás és ámí­tás, kí­sérletet végeztünk (tehát nem volt confounding), tételezzük fel azt is, hogy a kí­sérlet minden szempontból tökéletesen volt kivitelezve, tehát semmilyen más hibaforrás sincs – í­gy az iménti kellemetlen eredményeink egyetlen és kizárólagos oka a véletlen ingadozásból fakadó, kiküszöbölhetetlen pechünk. Természetesen a mostani megállapí­tások ugyanúgy érvényesek megfigyeléses vizsgálatokra is!

Adja magát a kérdés: most mégis mit tehetünk? Sőt, igazából egy ennél erősebb állí­tás is adja magát: a kissé defetista szemléletűek esetleg ezen a ponton azt mondhatják, hogy akkor kár is bármilyen orvosi vizsgálatot végezni. Soha nem lehet eldönteni, hogy hat-e a gyógyszer, hiszen bármi jön is ki eredményként, attól még egyaránt lehet az is, hogy igazából hat a gyógyszer, meg az is, hogy igazából nem.

A valóságban ennél sokkal jobb a helyzet: igen, biztos állí­tást tényleg nem tehetünk, de valószí­nűségi állí­tást igen. Bizonytalan állí­tásokat tudunk tenni, és, ami még fontosabb, úgy tudunk tenni, hogy közben a bizonytalanság mértékét magát is tudjuk jellemezni. Hibázhatunk – akár akkor, amikor azt mondjuk, hogy hat a gyógyszer, akár akkor, amikor azt mondjuk, hogy nem -, de az állí­tásainkat terhelő hibát ismerjük. Az erre szolgáló statisztikai apparátust szokás következtető statisztikának nevezni. De mégis mi ez az apparátus, hogyan tudjuk ezt a helyzetet kezelni?

Isten létének bizonyí­tása a statisztika eszközeivel

A meglehetősen kalandos sorsú angol polihisztor, John Arbuthnot 1711-ben közölt egy esszét Érv az isteni gondviselés léte mellett a mindkét nembeli keresztelésekben megfigyelhető állandó szabályosság alapján cí­mmel.

 

.” href=”galeria.php?cid=158″>

1. ábra: John Arbuthnot (1667-1735). Arbuthnot – amellett, hogy orvosként praktizált – kora jelentős irodalmi levelezője és politikai szatí­raí­rója volt, félhobbi-matematikus, fordí­tó, és mellesleg az Angliát megszemélyesí­tő John Bull figurájának kitalálója

Arbuthnot az 1629 és 1710 közötti londoni keresztelések adatait dolgozta fel, egész pontosan azt nézte, hogy hány fiút és hány lányt kereszteltek meg (ez elég jó közelí­téssel mutatja, hogy hány fiú és lány született); az adatait a 2. ábra mutatja.

 

.” href=”galeria.php?cid=158″>

2. ábra. Jobb oldal, fent: Fakszimile oldal Arbuthnot eredeti, 1711-es publikációjából, mely a táblázatának a végét mutatja; mindkét hasábban az évszám melletti bal oldali oszlop a fiúk, a jobb oldali a lányok száma. A cikksorozat későbbi részében lesz még róla szó, hogy még a teljesen banális tévesztések, például a szedési hibák szerepét sem szabad alábecsülni, erre ez a táblázat is egy korai példát szolgáltat: nézzük meg közelebbről az 1674-es és az 1704-es évet!

Lent: Arbuthnot adatai grafikusan ábrázolva. (így még nem ábrázolhatta az adatait, ezt a vizualizációs módot ugyanis csak a 18. század végén ötlötte ki William Playfair – szintén skót – matematikus, aki emellett elsőként használt oszlopdiagramot, vonaldiagramot és kördiagramot is adatok vizualizálására.)

 

.” href=”galeria.php?cid=158″>

Arbuthnotnak az szúrt szemet, hogy az újszülöttek között mintha több lenne a fiú. Ez meglepő, hiszen első ránézésre 50-50%-os arányt várt volna az ember. Jó, meglepőnek meglepő, mondhatjuk, de hogy jön ide Isten léte?! Úgy, hogy az már Arbuthnot korában is ismert volt, hogy a fiúk halandósága – különösen csecsemőkorban – némileg magasabb. Azaz, folytatta okfejtését Arbuthnot, ha az isteni gondviselés nem szólna közbe, és térí­tené el az 50-50%-os arányt, akkor a végeredmény az lenne, hogy nem jut minden nőnek férfi. Szerencsére azonban annyival több fiú születik, hogy az ellensúlyozza a nagyobb halandóságukat, í­gy mire házasodásra kerül sor, mindenki talál párt. Ugyan mi más lenne ez, ha nem az isteni gondviselés?

Egy bökkenő azonban van; és ezt már Arbuthnot is felismerte. Biztos, hogy több fiú születik, mint lány? A naiv válasz, hogy persze, nézzünk rá az ábrára. Azonban az előzőekben mondottak ismeretében valószí­nűleg sokan rájönnek, hogy ez egyáltalán nem ilyen egyszerű. Mi van akkor, ha a valóságban 50-50% a két valószí­nűség, és pusztán a véletlen ingadozás miatt kaptunk ettől eltérő számokat? Az előzőek fényében világos, hogy ezt nem zárhatjuk ki, elvégre ez olyan, mint a pénzfeldobás: fej a fiútöbbség, í­rás a lánytöbbség, és minden év egy dobás. Ha a pénzérme szabályos, tehát nincs különbség a születéskori arányban, akkor is lehet, hogy pusztán a véletlen ingadozás szeszélye folytán csupa fejet dobunk. Ez az, amit Arbuthnot felismert, és ez az, ami összeköti ezt a kérdést a gyógyszer hatásosságával! Az, hogy a 82 év mindegyikében fej jött ki, nem jelenti tehát biztosan azt, hogy a pénzérme nem szabályos – azaz az isteni gondviselés létét -, hiszen szabályos pénzérmével is dobhatunk sokszor fejet egymás után, akár 82-szer is.

És itt jön a kulcsgondolat, amiben Arbuthnot továbbment: számszerűvé tette ezt a bizonytalanságot. Igen, mondta, dobhatunk fejet 82-szer egymás után szabályos érmével is, de ennek nagyon pici a valószí­nűsége. Számoljuk is ki konkrétan: ha szabályos a pénzérme, akkor minden dobásnál ½ a fej valószí­nűsége. Mennyi annak a valószí­nűsége, hogy kétszer egymás után fejet dobunk? Alkalmazzuk az előző logikát: az esetek felében, azaz négy esetből kétszer dobunk várhatóan fejet először, ezen két eseten belül, mivel a dobás az előzőtől független, ismét csak az esetek felében, azaz egyszer dobunk fejet – összességében tehát négyből egyszer, 25% valószí­nűsséggel fordul elő a dupla fej. Azt látjuk, hogy ha először is ½ a valószí­nűség és másodszor is, akkor annak a valószí­nűsége, hogy mindkétszer bekövetkezik az esemény, feltéve, hogy egymástól függetlenek, egyszerűen a két valószí­nűség szorzata: 1/2*1/2=1/4 .

Ez a szabály általában is igaz: annak a valószí­nűsége, hogy háromszor egymás után fejet dobunk egy szabályos pénzérmével 1/2*1/2*1/2=1/8, és í­gy tovább. És akkor jöjjön az izgalmas rész: mennyi annak a valószí­nűsége, hogy 82-ből 82-szer fejet dobunk, pusztán a véletlen ingadozás peche folytán, ha valójában szabályos a pénzérme:

1/282= 1/4835703278458516696884444=0,00000000000000000000002068%.

Ilyen számot felfogni is nehéz, úgyhogy a viszonyí­tás kedvéért: ennél 57-szer valószí­nűbb, hogy megnyerjük a lottóötöst… háromszor egymás után.

Tehát: bár azt nem mondhatjuk, hogy biztosan egyenlőtlen a fiú-lány arány, de ha egyenlő lenne, akkor egy elképesztően ritka esemény történt volna, hogy mi mégis 82-ből 82-ször fiútöbbséget kaptunk (pusztán a véletlen ingadozás szeszélye folytán). Azt nem mondhatjuk, hogy “kizárt”, hogy ez legyen a helyzet, de azt mondhatjuk, hogy “nem hisszük el”, hogy ez történt. És igen, ezzel hibázhatunk, sőt, az is látható, hogy mennyit: ha í­gy járunk el, akkor minden 4 835 703 278 458 516 699 884 444. esetben rossz döntést fogunk hozni. (Filozófiai gondolkodnivaló: azonban egy konkrét esetben nem tudhatjuk, hogy az véletlenül nem az ennyiedik-e!) Ha azonban ezt nem vállaljuk, akkor soha nem fogunk tudni döntést hozni, tehát észszerűnek tűnik azt mondani, hogy ilyen eredmény “már nem tudható be” a mintavételi ingadozásnak. A kérdés egyedül az, hogy hol húzzuk meg a határt: akkor is elvetjük, hogy a kocka szabályos, ha kettőből kétszer dobunk fejet? (Ez 25% valószí­nűséggel fordulhat elő a szabályosság esetén.) Vagy csak ha háromból háromszor? (12,5%.) Vagy csak tí­zből tí­zszer? (0,1%.) Vagy csak 82-ből 82 esetén? Vagy ez se elég biztos, legyen inkább 100-ból 100? Ez persze már nem tisztán statisztikai kérdés, hiszen azon is múlik, hogy mi a hozzáállásunk a hibázáshoz. A statisztika első szerepe, hogy egyáltalán megmutatta, hogyan tudjuk ezt számszerűvé tenni, hogy mit jelent a “betudható-e a véletlen ingadozásnak” objektí­ven, számokra lefordí­tva.

Arbuthnot megfigyelése egyébként mai szemmel nézve is helytálló. A legfrissebb adatok szerint fogantatáskor valóban igen pontosan 50-50% a fiú-lány arány, az Arbuthnot által is leí­rt eltérés valódi oka az, hogy a lánymagzatok méhen belüli vesztesége némileg magasabb, ezért van végeredményben születéskor fiútöbbség; Magyarországon jelenleg 100 lányra körülbelül 106 fiú jut születéskor. Ez a világon nem teljesen egységes, ennek sajnos sejthetőleg nemcsak biológiai okai vannak, hanem a szelektí­v abortusz is belejátszik, például Kí­nában ugyanez az arány 100:115 feletti, de vannak tartományok, ahol elképesztő módon a 100:130-at is meghaladja ez az arány.

A mágikus p-érték

Egyetlen kérdést kell már csak tisztáznunk. Mi van akkor, ha Arbuthnot azt tapasztalta volna, hogy a 82 évből 81 évben van fiútöbbség? A logikánk az volt, hogy feltéve, hogy nincs nemi különbség, mekkora valószí­nűséggel jön ki az, ami ténylegesen ki is jött. Ez jelen esetben azt jelenti, hogy ha szabályos a pénzérme, akkor mekkora annak a valószí­nűsége, hogy a 82-ből 81-szer fejet dobunk. Ennek kiszámolása nem túl nehéz: annak a valószí­nűsége, hogy elsőre í­rást dobunk és utána csupa fejet, pontosan ugyanannyi, mint hogy csupa fejet dobunk, 1/282. Igen ám, de akkor is megvalósul a 82-ből 81, ha másodiknak dobunk í­rást (még plusz 1/282 valószí­nűség), ha harmadikra, ha negyedikre, és í­gy tovább, egész addig, hogy 82. dobásra jön ki az í­rás. Egy szó mint száz, annak a valószí­nűsége, hogy 81 fejet dobunk és 1 í­rást, 82*1/282.
Az igazán fontos dolog azonban nem ez – hanem az, hogy ez a szám félrevezető. A mi kérdésünk szempontjából ugyanis ennek az eredménynek a fontos momentuma nem az, hogy pont 81 fej (azaz fiútöbbség) volt, hanem az, hogy legalább 81 fej volt – hiszen ha 82 lett volna, az csak még jobban ellentmondott volna az egyenlőségnek! A jó mérőszám tehát nem az lesz, hogy feltéve az egyenlőséget mekkora valószí­nűséggel jön ki az, ami ténylegesen ki is jött, hanem az, hogy mekkora valószí­nűséggel jön ki az, vagy az egyenlőségnek még jobban ellentmondó eredmény. Ez a jelen esetben tehát 82*1/282+1/282, ez fogja jól megmutatni, hogy az adataink mennyire kompatibilisek azzal a feltevéssel, hogy 50-50% a fiúk és lányok aránya.

Ezt szokás az orvosi statisztikában p-értéknek nevezni, ez az orvosi vizsgálatok kiértékelésében már-már mágikus jelentőséggel bí­r. Azt, hogy egy eredmény mennyire hihető, hogy pusztán a mintavételi ingadozás miatt jött ki, napjaink orvosi vizsgálatainak abszolút túlnyomó része a p-érték közlésével oldja meg: minél alacsonyabb ez, annál kevésbé hihető, hogy az eredmény pusztán a véletlen ingadozás műve, és annál biztosabbak lehetünk benne, hogy valódi hatás van a hátterében. Ez kissé olyan, mint a középiskolai matematikaórán az indirekt bizonyí­tás: feltesszük, hogy igaz egy állí­tás (50-50% a nemi arány), ebből olyasvalamire jutunk, ami ha nem is lehetetlen, de nagyon valószí­nűtlen (valószí­nűtlenebb, mint háromszor egymás után megnyerni a lottófőnyereményt), úgyhogy ebből arra a következtetésre jutunk, hogy akkor az állí­tás minden bizonnyal mégsem volt igaz.

Ezt a kiinduló állí­tást az orvosi statisztikában nullhipotézisnek szokták nevezni, ahogy a fenti példák is mutatják, ez általában azt fogalmazza meg, hogy “nincs eltérés”, “nincs hatás” (ugyanaz a nemi arány, a valóságban nem hat a gyógyszer). A p-érték pedig azt fogja megmutatni, hogy az adatok – a véletlen ingadozás figyelembevételével – mennyi bizonyí­tékot szolgáltatnak arra, hogy a nullhipotézis nem áll fenn, mennyire mondanak ellent a nullhipotézisnek. Megjegyzendő, hogy a gyógyszeres példa annyiban bonyolultabb, hogy ott nem egy eredményt (82/82) hasonlí­tunk egy általunk megadott értékhez (50-50%), hanem két eredményt (a kezelt beteg meghalt-e – a nem kezelt beteg meghalt-e) egymáshoz, de ez pusztán technikai kérdés. Ahhoz, hogy “a kezelt beteg túlélt, a nem kezelt meghalt”, a szokásos módszerekkel kiszámolhatjuk a p-értéket (ugyanúgy, mint minden más esethez), ami jellemezni fogja, hogy ez mennyire tudható be a véletlen ingadozásnak, ha a gyógyszer igazából nem hat. Amennyiben ez nagyon pici, úgy arra következtetünk, hogy a gyógyszer minden bizonnyal hat.

Van ebben az egész logikában egy rendkí­vül fontos dolog, amire feltétlenül érdemes külön is felhí­vni a figyelmet. Jelesül: vegyük észre, hogy nem a természetes kérdésre adunk választ, hanem annak fordí­tottjára! Nem azt mondjuk meg, hogy ha 82-ből 82 fiútöbbséget tapasztaltunk, akkor mennyire valószí­nű, hogy a valóságban egyenlő az arány, hanem azt, hogy ha egyenlő lenne az arány, akkor mekkora valószí­nűséggel kapnánk 82-ből 82-t. Nem azt mondjuk meg, hogy ha a kezelt beteg túlélt, a nem kezelt viszont meghalt, akkor mekkora valószí­nűséggel hatástalan a gyógyszer, hanem azt, hogy ha hatástalan lenne a gyógyszer, akkor mekkora valószí­nűséggel kapjuk azt, hogy a kezelt beteg túlélt, a nem kezelt viszont meghalt. Egyfajta fordí­tott logikát alkalmaz, ami – mint láttuk – egyáltalán nem észszerűtlen (ha nagyon-nagyon pici a valószí­nűsége, hogy a gyógyszer hatástalansága esetén azt kapjuk, amit ténylegesen kaptunk is, akkor elég kézenfekvő azt mondani, hogy “minden bizonnyal” hat a gyógyszer), de ettől még fordí­tott a logika. És ennek bizony lesznek következményei – nem véletlenül van a “minden bizonnyal” idézőjelben.

Döntéshozatal véletlen jelenlétében

Pár apróságot még helyre kell raknunk a bemutatott megközelí­tés kapcsán. Először is meg kell válaszolnunk azt a kérdést, hogyan hozzunk döntést! Mert végül csak azt kell kimondani, hogy hat vagy nem hat a gyógyszer. Ennek nagyon sok statisztikai, sőt, filozófiai kérdése van, e helyütt elég, ha annyit mondunk, hogy napjainkban az orvosi vizsgálatok abszolút többsége esetén azt az elvet követik, hogy a hatást akkor tekintik valósnak, akkor mondják, hogy nem igaz, hogy a gyógyszer hatástalan, és a vizsgálatban kapott hatás pusztán a véletlen ingadozás műve, ha a p-érték 5%-nál kisebb. Más szóval: úgy választjuk meg, hogy mikor mondjuk, hogy a gyógyszer hatásos, hogy 5% valószí­nűsége legyen annak, hogy egy hatástalan gyógyszer esetén pusztán a véletlen ingadozás miatt előálló eredmény miatt azt mondjuk, hogy a gyógyszer hatásos. Ezt az általában 5%-ra rakott küszöböt szignifikanciaszintnek hí­vjuk. Azt, hogy a gyógyszer hatása – adott szignifikanciaszinten – már nem tudható be a véletlen ingadozásnak, gyakran úgy is mondják: szignifikáns hatást találtunk.

Hibázhatunk ezzel a kijelentéssel? Hogyne, sőt, az egészben az a jó, hogy az előbbi mondatból ennek a pontos valószí­nűsége is látható! Ha olyan hatásosságoknál mondjuk ki, hogy a gyógyszer hat, ami a gyógyszer hatástalansága esetén mindössze 5%-os valószí­nűséggel fordulhatna elő, akkor természetesen 5% annak a valószí­nűsége, hogy egy hatástalan gyógyszert tévesen hatásosnak minősí­tünk. Ezt szokás elsőfajú hibának nevezni. A szignifikanciaszint tehát meg fog egyezni ennek a hibázásnak a valószí­nűségével.

Ezt látva egy kérdés azonnal adja magát: ha ez í­gy van, akkor miért 5%-os szignifikancia­szintet használunk? Miért nem 1%-ot? Miért nem 0,1%-ot? Mielőtt erre válaszolunk, gondoljuk végig, hogy ez mit jelent: ha lejjebb visszük a szignifikanciaszintet, akkor csak a kutatásban nagyon-nagyon hatásosnak bizonyult gyógyszerekre mondhatjuk azt, hogy “na, ez tényleg hat” (és nem csak a véletlen ingadozás miatt tűnik úgy, miközben valójában hatástalan).

Ez tényleg lecsökkenti a hatástalan gyógyszerek téves törzskönyvezésének valószí­nűségét, ez tény, csakhogy a probléma, hogy az elsőfajú hibával szemben áll egy másik lehetséges tévedés: az, hogy hatásos gyógyszert tévesen hatástalannak minősí­tünk; ezt szokás másodfajú hibának nevezni. (A kutatás erejének hí­vjuk annak a valószí­nűségét, hogy ezt nem követjük el: az erő tehát annak a valószí­nűsége, hogy a hatásos gyógyszert tényleg hatásosnak minősí­tjük. A legtöbb kutatásban igyekeznek ezt 80-90% körülire belőni, később látni fogjuk, hogyan.) Ha nagyon lecsökkentjük a szignifikanciaszintet, akkor a hatástalan gyógyszereket csakugyan valószí­nűtlen, hogy törzskönyvezzük, de közben nagyon megnöveljük annak a valószí­nűségét, hogy a valóban hatásosakat sem fogjuk! Azaz lecsökkentjük az erőt. A szignifikancia­szintet tehát túlságosan leszorí­tani sem érdemes, kompromisszumot kell kötni a két szempont, a kétféle hibázás között. Az 5% a gyógyszerészet erős óvatosságát fejezi ki: sokkal inkább óvakodunk attól, hogy egy hatástalan – pláne káros – szert törzskönyvezzünk, minthogy egy hatásosat visszatartsunk.

Ezzel tisztáztuk is a véletlen ingadozás kezelésére szolgáló apparátus alapfogalmait. Ennek kapcsán azonban számos – nem nyilvánvaló – csapda van elrejtve. A következő részben ki fog derülni, hogy az egyik legfontosabb probléma egy sokkal általánosabb gondolkodási hibára vezet vissza.

A sorozat következő része itt olvasható!