A jövő fizikájáról – de már most

Magyarországon vagy 100 éve vannak kutatóintézetek is, egyetemek is. Nyugaton állami kutatóintézet – kivéve Franciaországot -, kevés van, a szovjet blokkban fordí­tva volt, de Magyarország speciális.

Itt mindkét szektor erős (vagy gyenge) és verseng (esetleg oldalt választ választások alkalmából; Marx Károly tekintélyes szobra a Közgazdasági Egyetem, később egyesülve a kertészekkel, a Corvinus Egyetem aulájában van, de néhány naponként, október 12-ig, tüntetések folynak jövendőjéről). De van akadémiai Közgazdasági Kutatóintézet is, Marx-szobor nélkül. A Tanácsköztársaság felfüggesztette az MTA működését, a napok múlva meghalt Eötvös Loránd tanszékét az elektrokémikus (1943-as Nobel-dí­jas) Hevesynek adta, két taní­tványát pedig elküldte; de a minisztérium eközben (név szerint Lukács (társadalomtudós), Fogarasi (társadalomtudós) és Kármán (hidrodinamikus) lábbal tiporta az egyetemi autonómiát. Augusztus 6-án összeomlott a Tanácsköztársaság, Kármán ekkor már Aachenben volt, Lukács és Fogarasi meg Moszkvába ment. Kármán 1934-ben az USA-ba távozott, ahol később NATO-tábornok lett, a másik kettő kommunista volt és maradt, de a moszkovita emigránsok két táborában, és 1958-ban Fogarasi gyakorolt megsemmisí­tő kritikát az Akadémián folytatott Lukács-vitában.
De most vissza 1919 augusztusáig. Alig hogy Horthy Miklós ellentengernagy egy fehér lovon bevonult a Gellért térre, az Egyetem mérvadói felismerték, hogy az Egyetem autonómiáját bizony Lukács, Fogarasi, Kármán és Hevesy lábbal tiporta, és megindí­tották a fegyelmi eljárást. Már egyik sem volt itthon, de Hevesy hazajött Koppenhágából (!), és a cs. kir. udvari szállí­tó és a bárónő kommunista fiát a venia legendi (ez egy echte egyetemi valami) egy éves felfüggesztésével sújtották. Tudomásul véve visszament. Az Akadémia viszont újraindult, és Eötvös emberei elégtételt kaptak. Nos, többek közt ezért jó, ha a fizika művelését két centrum irányí­tja.
Több mint négy évtizeddel később egyszer az MSZMP KB ülésén vita alakult ki Jánossy Lajos (Lukács György nevelt fia, MTA KFKI igazgató) és Novobátzky Károly Elméleti Fizika tanszékvezető közt a Speciális Relativitáselméletben a K0 vonatkoztatási rendszer létéről vagy nemlétéről. Ezt most nem is magyarázom; a KB többi tagja sem értett az egészből semmit, és állí­tólag született is egy határozat, hogy a kérdést a Központi Bizottság további előkészí­tésig nem tárgyalja. Ezzel Magyarországon megszűnt a relativitáselmélet pártirányí­tása. Még sok évig nyilatkoztak politikusok közgazdaságról vagy az eocénban keletkezett szénlelőhelyek rétegviszonyairól (ví­zbetörés), de fizikáról többé nem.
Az egyetemi fizikus mérvadó a jelenlegi legjobb fizikai elméletben; azt jól meg is taní­tja. A következőt (amelyet még nem is ismerünk) helytelennek kell tartania. Newton gravitációja ugyan 1687, de a relativitáselmélet csak 1905, a kvantummechanika pedig 1925; és már látjuk, hogy lesz új, bár még nem tudjuk, milyen

A háromegy Igazság

Háromegy Igazságok ideológiákban nem ritkák. Három példát mondok. Legrégibb Bráhma, Visnu és Siva. Az első megteremt, a második fenntart, a harmadik elpusztí­t; azután a ciklus újraindul. A második példa a Szentháromság. A harmadik a XIX. századi illí­r értelmiség Horvátország-eszméje, amely Szlavónia, Horvátország és Dalmácia örök egysége, három nyelvben (kaj, sto és csa). Ez eddig teológia meg társadalomtudomány, és ott az önellentmondások kevésbé tűnnek elő, mint a fizikában (bár a Szentháromság teológiailag alaposan kutatott). A fizikában ma három alapvető, egyetemes elméletünk van, relativitás, kvantumosság és gravitáció. De még kettő egyesí­tése is évtizedekre problémákat okozott, mert a fizikában egy Egyesí­tett Elmélet ugyanolyan ellentmondásmentes kell legyen, mint a régiek, különben nem bí­zhatunk a számí­tásainkban, a genfi részecskegyorsí­tó meg annyiba került, mint a 4-es metró.
A kvantummechanika és a speciális relativitáselmélet egyesí­tése, a kvantumtérelmélet, 1958-ra lett kész. A speciális relativitáselmélet és a newtoni gravitációelmélet 1960 táján, és a kvantummechanika és a newtoni gravitáció még nincs is teljesen készen, de már tudunk benne ezt-azt számolni. Amit azután még nem értünk, azt majd az Igazi Háromegy Kvantumgravitáció magyarázza meg. Vagy nem.