Az egerek itatása és egyebek

A nyelv és a gondolkodás édestestvérek, ikertestvérek: egymás előfeltételei, kölcsönös segí­tői, kiegészí­tői. A nyelv emberré válásunk egyik feltétele, aminek jelentőségét a Biblia is kiemeli a Bábel tornyáról szóló történettel. ím érdekes: bár a gondolkodó ember a nyelvnek köszönheti értelmes létét, a nyelv logikája számtalanszor eltér a filozófiai értelemben vett logikától. Vagyis van külön nyelvi logika is. Sőt, minden nyelvnek megvan a maga saját logikája. Erről szólok a következőkben néhány példa segí­tségével, illetve erejéig.

A Magyar Nyelv cí­mű, idén már 120. évfolyamában járó folyóiratban olvastam vagy másfél évtizede Jókai Annának Nyelvművészet, nyelvbűvészet cí­mű, eredetileg tudományos előadásként elhangzott tanulmányát (1998. 1: 37-43), s benne többek között ezt a részt: “A zenész, a táncos, a festő, a szobrász nyelvétől fosztottan is zenész, táncos, szobrász marad. A szí­nész pedig a kölcsönvett szavakat tölti meg élettel. Az í­ró számára azonban a nyelv a személyiségének, énjének meghosszabbí­tása, a mű létrejöttének behelyettesí­thetetlen, pótolhatatlan feltétele. Ha a kifejezőereje elsorvad, lényének meghatározó része sorvad el, az ember élhet tovább, de az í­ró nincs többé. Az anyanyelvhiány pedig egyszerűen lepusztí­tja a tehetséget. Néhány szerencsés megtanul ugyan angolul, németül, franciául vagy akár hottentottául is í­rni, ehhez azonban az szükséges, hogy a szókincsen kí­vül a gondolatai is egy másik nyelv szabályihoz illeszkedjenek. »A szónak nincs árnyéka« – egy jeles, amerikaivá vált literátus barátom í­gy panaszkodott. Kosztolányi hí­res szavai: »Hogy mondod idegen nyelven, hogy jaj de breteg vagyok?« Az árnyalat, az í­z, a zamat, a hangutánzó és hangulatfestő szavaknak a magyarban áldott bősége! A humorforrások! A szólások és közmondások! (Például emlí­tem, amikor első regényem, a 4447 megjelenés előtt állt Lengyelországban, az egyébként rutinos fordí­tó táviratban kérdezte tőlem: » Nusi néni miért ad vizet a konyhában az egereknek?« Szegény regényhősöm, Nusi néni a sötétben üldögélt és »itatta az egereket«.)”